شرکت تجارت گستران اسپرلوس در راستی اهداف خویش سرمایه جذب شده از سرمایه گذاران داخلی یا خارجی را به صورت تخصصی در حوزه های اوراق بهادر،ارز، طلا و پروژه های مهم دولتی یا خصوصی سرمایه گذاری می کند و هر سودی که از بابت این فعالیتها حاصل شد به نسبت آورده هر سرمایه گذار تقسیم می شود و شرکت تجارت گستران اسپرلوس هم بابت فعالیت حرفه ای خود درصدی از سود حاصله را برداشت می کند .لذا در صورتی که شما خواهان سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران از طریق شرکت ما می باشید ضمن مطالعه پلن های معرفی شده در قسمت ذیل یکی از آنها را انتخاب کرده و جهت ادامه رایزنی با ما تماس حاصل نمایید .

برنزی
  • میزان واریزی شما :10 میلیارد تومان
  • میزان سود شما : 50 به 50 به نفع هر دو
  • میزان ضرر شما :50 به 50 به نفع هر دو
نقره ای
  • میزان واریزی شما : 100 میلیارد تومان
  • میزان سود شما : 70 به 30 به نفع شما
  • میزان ضرر شما : 70 به 30 به نفع ما
طلایی
  • میزان واریزی شما : 1000 میلیارد تومان
  • میزان سود شما : 90 به 10 به نفع شما
  • میزان ضرر شما : 90 به 10 به نفع ما